+

Nastavno-naučno veće

Nastavno-naučno veće i njegov sastav

ODSEK ZA ŠUMARSTVO

1. dr Dragica Vilotić, red. prof.
2. dr Milorad Danilović, red. prof.
3. dr Milan Knežević, red. prof.
4. dr Milun Krstić, red. prof.
5. dr Čedomir Marković, red. prof.
6. dr Dragan Nonić, red. prof.
7. dr Damjan Pantić, red. prof.
8. dr Mirjana Šijačić Nikolić, red. prof.
9. dr Rade Cvetićanin, red. prof.
10. dr Dragan Gačić, vanr. prof.
11. dr Ljiljana Keča, vanr. prof.
12. dr Olivera Košanin, vanr. prof.
13. dr Branko Stajić, vanr. prof.
14. dr Nenad Ćuprić, vanr. prof.
15. dr Slobodan Milanović, vanr. prof.
16. dr Violeta Babić, docent
17. dr Smiljana Jakšić, docent
18. dr Dušan Jokanović, docent
19. dr Marina Nonić, docent
20. dr Nenad Petrović, docent
21. dr Biljana Šljukić, docent
22. dipl. filol. Dragana Ilić, predavač engleskog jezika

ODSEK ZA TMP

1. dr Branko Glavonjić, red. prof.
2. dr Milanka Điporović-Momčilović, red. prof.
3. dr Milenko Mirić, red. prof.
4. dr Zdravko Popović, red. prof.
5. dr Ivana Gavrilović-Grmuša, van. prof.
6. dr Vladislav Zdravković, van. prof.
7. dr Goran Milić, van. prof.
8. dr Igor Džinčić, van. prof.
9. dr Nebojša Todorović, van. prof.
10. mr Jelena Matić, van. prof.
11. dr Gordana Đukanović, docent
12. dr Mira Mirić Milosavljević, docent
13. dr Vladislava Mihailović, docent
14. dr Slavica Petrović, docent
15. dr Jasmina Popović, docent
16. dr Mladen Furtula, docent
17. MSc Aleksandra Lazarević, asistent

ODSEK ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU I HORTIKULTURU

1. dr Milka Glavendekić, red. prof.
2. dr Dragica Obratov-Petković, red. prof.
3. dr Mirjana Ocokoljić, red. prof.
4. dr Vesna Golubović Ćurguz, vanr. prof.
5. dr Nevena Vasiljević, vanr. prof.
6. dr Danijela Đunisijević-Bojović, vanr. prof
7. dr Boris Radić, docent
8. dr Nevenka Galečić, docent
9. dr Jovana Petrović, docent
10. dr Nadežda Stojanović, docent
11. MSc Aleksandar Lisica, asistent

ODSEK ZA EKOLOŠKI INŽENJERING U ZAŠTITI ZEMLJIŠNIH I VODNIH RESURSA

1. dr Grozdana Gajić, red. prof.
2. dr Zoran Nikić, red. prof.
3. dr Miodrag Zlatić, red. prof.
4. dr Nada Dragović, red. prof.
5. dr Ratko Ristić, red. prof.
6. dr Snežana Belanović Simić, red. prof. 
7. dr Vesna Đukić, vanr. prof
8. dr Mirjana Todosijević, vanr. prof
9. dr Sara Lukić, docent

PREDSTAVNICI STUDETCKOG PARLAMENTA
Aleksa Kovinić
Aleksa Banjanac
Nikola Debeljak
Isidora Rakić

Nastavno-naučno veće Fakulteta je najviši stručni organ Fakulteta.
Veće Fakulteta čine nastavnici i asistenti sa magistraturom koji su u radnom odnosu sa najmanje 70% radnog vremena na Fakultetu.
Veće Fakulteta čini 59 članova/nastavnika i asistenata među kojima su, po pravilu, šefovi katedara i predsednici veća odseka.
Veća odseka biraju sledeći broj predstavnika u Veću Fakulteta:

  • Odsek za šumarstvo (i Katedra opštih predmeta)   22 predstavnika (19+3)
  • Odsek za preradu drveta –  17 predstavnika
  • Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu – 11 predstavnika
  • Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa – 9 predstavnika

Dekan i prodekani su članovi Veća po funkciji.
Dekan je predsednik Veća Fakulteta po funkciji.
Pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanja broja ESPB bodova u radu Veća Fakulteta učestvuje 4 predstavnika studenata, koje bira Studentski parlament Fakulteta, uključujući predstavnike saradnika u nastavi.

Mandat članova Veća Fakulteta – predstavnika studenata, po pravilu, počinje da teče od 01. 10. tekuće godine i traje jednu godinu.

Nadležnost Veća Fakulteta:

1) odlučuje o pitanjima nastave, naučne i stručne delatnosti Fakulteta;
2) predlaže studijske programe, uključujući studijske programe za sticanje zajedničke diplome;
3) bliže uređuje pravila studija koje se izvode na Fakultetu;
4) usvaja temu diplomskog rada (master studije);
5) obrazuje Komisiju za ocenu i odbranu diplomskog rada;
6) usvaja Izveštaj Komisije za ocenu diplomskog rada;
7) usvaja temu doktorske disertacije;
8) obrazuje Komisiju za ocenu i odbranu doktorske disertacije;
9) usvaja Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije;
10) donosi opšti akt o kriterijumima i uslovima prenošenja ESPB bodova;
11) donosi opšti akt o uslovima, načinu i postupku realizacije programa obrazovanja tokom čitavog života, kao i drugih programa stručnog usavršavanja;
12) uređuje bliže uslove i način ostvarivanja studijskog programa na daljinu;
13) donosi normative i standarde rada;
14) donosi standarde za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta Fakulteta;
15) definiše tela i postupke vezane za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada;
16) sprovodi, zajedno sa dekanom, politiku stalnog unapređenja kvaliteta nastave i usavršavanja naučnoistraživačkog rada;
17) podnosi zahtev za proveru ispunjenja obaveza Fakulteta u pogledu kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada;
18) propisuje način i postupak samovrednovanja;
19) utvrđuje ispunjenost uslova za sticanje naučnih zvanja i donosi odluku o sticanju istraživačkih zvanja;
20) određuje politiku upisa studenata;
21) uređuje uslove i način upisa kandidata na odobrene, odnosno akreditovane studijske programe koje organizuje Fakultet;
22) utvrđuje broj studenata koji se upisuje na studijske programe;
23 utvrđuje merila za visinu školarine;
24 bira predstavnike u organe Univerziteta;
25) prati međunarodnu saradnju Fakulteta i donosi odgovarajuće odluke;
26) imenuje članove i usmerava i prati rad komisija Veća;
27) utvrđuje predlog kandidata za dekana;
28) donosi predlog odluke o priznavanju stranih visokoškolskih isprava;
29) donosi poslovnik o svom radu;
30) donosi opšte akte Fakulteta, u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom;
31) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Fakulteta.

 

Način odlučivanja na Veću Fakulteta

Veće Fakulteta odlučuje ako je prisutno dve trećine od ukupnog broja članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
Veće Fakulteta može odlučivati i ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova, s tim što se u tom slučaju odluke donose dvotrećinskom većinom glasova prisutnih.
Veće Fakulteta bira tajnim glasanjem, iz reda redovnih profesora, predstavnike Fakulteta u organe Univerziteta.

Nastavno-naučno veće (NNV) Fakulteta imenuje stalne pomoćne organe i to:

1. Komisiju za nastavu, koju čine rukovodioci osnovnih studija;
2. Komisiju za studije II stepena, koju čine rukovodioci master studija;
3. Komisiju za studije III stepena, koju čine rukovodioci doktorskih studija;
4. Komisiju za nauku i saradnju;
5. Komisiju za izdavačku delatnost;
6. Komisiju za prijemne ispite;
7. Komisiju za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta;
8. Komisiju za priznavanje stranih visokoškolskih isprava (diploma);
9. Komisiju za akreditaciju.

Veće Fakulteta može imenovati i druge stalne pomoćne organe koji će omogućiti efikasnije izvršavanje zadataka Veća.

Nadležnost, broj i način izbora članova i način rada stalnih pomoćnih organa utvrđuje Veće Fakulteta odlukom o njihovom obrazovanju.

Mandat članova stalnih pomoćnih organa poklapa se sa mandatom članova Veća.